Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При използване на нашия уебсайт tshirtsguru.net Вашите лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Важно е за нас да сте сигурни, когато пазарувате от нашия сайт. Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 1. Въз основа на договор – когато Вие поръчате някои от нашите продукти;
 2. Въз основа на закон – когато нормативните актове ни задължават;
 3. Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.

Предлагаме на Вашето внимание информация за обработване на Ваши лични данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

I. КОГАТО ВИЕ ПОРЪЧВАТЕ НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълняваме нашите задължения към Вас въз основа на сключен между нас договор, както и за да можем да се ползваме от нашите права по договора.

Цели, за които обработваме тези лични данни, са следните:

 • Установяване на Вашата самоличност;
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
 • Изготвяне на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
 • Изготвянеи изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които Ви предоставяме;
 • Цялостно обслужване, свързано с нашите продукти;
 • Уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които Ви предоставяме;
 • Изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на рекламации, проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

 • Лични данни за контакт с Вас – адрес за контакт, телефонен номер и електронна поща;
 • Данни за Вашата идентификация– трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, паспортни данни;
 • Данни за Вашите поръчки чрез потребителския Ви профил;
 • Електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на рекламации, проблеми, жалби, молби, оплаквания и всяка друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • Всяка друга информация, която е необходима за да Ви предоставим конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • Други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, данни посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страницата ни или друга подобна услуга).

Без обработката на посочените Ваши лични данни ние не бихме могли да сключим договора с Вас нито пък да го изпълняваме.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване и за да изпълним задълженията ни към Вас.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриери, с оглед изпращане на продукти и документация;
 • лица, наети на трудов или граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността ни;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
 • доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след изпълнение на договорните ни задължения към Вас.  Срокът е съобразно предвидения законов 5-годишния давностен срок за възможните претенции, произтичащи от сключен договор.

II. КОГАТО ИЗПЪЛНЯВАМЕ НАШИ ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме Вашите лични данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Ние изтриваме Вашите данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.
 

III. КОГАТО ИМАМЕ ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние не предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните Ви данни.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви отношения с Вас ние ще:

 • изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги;
 • изготвяне за Вас предложения за продукти/услуги от партньори, като обработваме Ваши основни лични данни.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да се свържете с нас на посочените контакти.

На основание даденото от Вас съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично сте се съгласили.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Защита на Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните, ние прилагаме необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от трети лица

В някои случаи се налага да обработваме Ваши лични данни, които не са ни предоставени от Вас или пък не са събрани от нас, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:

 • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил;
 • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие;
 • Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.

Права на Потребителите

Като потребители можете да упражните своите права чрез нашия сайт или на горепосочените данни за контакт с нас.

Вие притежавате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
 • Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:
 • Оспорите точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изискате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които се отнасят за Вас и които сте ни предоставили, в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите Ви като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка с нас;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Право на жалба до надзорния орган по защита на личните данни в България

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg  или до компетентния съд.

Политика за използване на бисквитките от сайта

Ние използваме „бисквитки“, за да адаптираме информацията и предлаганите услуги към интересите Ви, и по този начин да Ви предоставим по-добро преживяване при всяко Ваше посещение на нашия уеб сайт. Бисквитките са свързани единствено с анонимен потребител и неговия компютър; те не предоставят препратки, които позволяват злоупотреба с личните Ви данни. Бисквитките се използват само за целите на статистиката, която помага за оптимизиране опита на потребителя на уеб сайта. Вие можете да конфигурирате браузъра си така, че да извести и отхвърли инсталацията на използваните от нас бисквитки, както е посочено по-долу, без това да попречи на достъпа Ви до съдържанието. Въпреки това, имайте предвид, че уеб сайтът може да започне да работи по-бавно.

Настоящата политика е актуална към дата 12.10.2020 г.

Запазваме правото си по всяко време да променяме и/или допълваме настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго.

Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта.

Ние не носим отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.